Program za djecu

1. KADA? ponedjeljak-petak: 9.00 – 12.00 i 13.00 – 16.00
2. GDJE? Rudolfa Bičanića 42 (ulaz iz Horvaćanske), 10 000 Zagreb
3. ŠTO? vođene i slobodne aktivnosti koje potiču samostalnost, kreativnost, spoznaju o sebi i svijetu koji nas okružuje
4. TKO? odgojitelji i sustručnjaci s dugotrajnim iskustvom u radu s djecom

Za svaki tjedan organiziramo planirane slobodne i vođene aktivnosti koje su tematski obrađene. Roditelji mogu na našim stranicama dobiti obavijest o mjesečnim aktivnostima.

Ciljevi i zadaće programa za djecu

Ciljevi programa su usmjereni na dobrobit za dijete i njegov cjelovit razvoj. Osiguravamo uvjete koji će djeci omogućiti usvajanje novih znanja, vještina s naglaskom na razvoj kreativnosti, stvaralaštva, rješavanje problema i socijalnih kompetencija. Indirektno kroz igru i planirane aktivnosti osnažujemo vještine važne za cjeloživotno učenje. Program je utemeljen na humanističko-razvojnom pristupu i usmjeren na razvoj djetetovih potencijala, poštivanju dječjih prava i uvažavanju individualnih potreba djece. Svojim programom i djelovanjem pružamo podršku obitelji i pridonosimo razvoju roditeljskih kompetencija. U planiranju i realizaciji programa polazimo od pretpostavke da je roditelj prvi odgojitelj djeteta, a dijete koje dolazi na određene aktivnosti je sposobno za samostalno djelovanje i stjecanje iskustava. Programom pružamo i potporu roditeljima u njihovoj ulozi, spoznaje o dječjim ponašanjima te kako reagirati na iste. Osnovna zadaća programa je razvijanje i unapređivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina.

Vizija “Malih i velikih” je razvijanje suvremenog budućeg centra usmjerenog djetetu, u kojoj se odvija kvalitetno i bogato življenje djece i odraslih, u poticajnom okruženju koja potiče razvijanje različitih kompetencija. 

Misija “Malih i velikih” je stvaranje organizacije temeljene na suvremenim znanstvenim spoznajama iz područja predškolskog odgoja koji naglašava suradničko učenje zaposlenika i jačanje njihovih kompetencija s ciljem kvalitetnog razumijevanja djeteta i njegovih mogućnosti i potreba u suradnji s njegovom obitelji i širom zajednicom.

Program “Malih i velikih” namijenjen je djeci od navršene 2. godine života do polaska u školu i temelji se na humanističkim načelima i holističkom promišljanju razumijevanja djetetovog razvoja i načina učenja.

Sukladno temeljnim postavkama suvremene znanstvene teorije i prakse u području predškolskog odgoja rad u “Malima i velikima” bazira se na znanstvenim spoznajama koje dokazuju da je dijete aktivno biće koje angažirano sudjeluje u poticanju vlastitog razvoja. 

Osnovne zadaće usmjerene su na:

  1. njegu i skrb za tjelesni rast, razvoj i zdravlje prema suvremenim spoznajama i standardima,
  2. cjelovit pristup u odgoju i obrazovanju djeteta,
  3. dosljednu primjenu suvremene predškolske paradigme koja uključuje:

a) usmjerenost na razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje: komunikacije na materinskom jeziku, matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslolju, kompetencije razvoja vlastite strategije učenja, socijalne i građanske kompetencije, kompetencije inicijativnosti i poduzetnosti   i kompetencije kulturne osviještenosti i izražavanja,

b)  razvojno – humanističku koncepciju u radu s naglaskom na uvažavanje djetetove osobnosti, razvojnih mogućnosti, prava, potreba, interesa i specifičnosti u razvoju svakog pojedinog djeteta,

c)  rad baziran na osnovnim vrijednostima znanja, identiteta, solidarnosti i tolerancije, odgovornosti, autonomije i kreativnosti,

  • izgrađivanje suradnje i partnerskih odnosa s obitelji,
  • senzibilizaciju lokalne zajednice te uspostavljanje suradnje s institucijama u okruženju,
  • jačanje profesionalnih kompetencija svih zaposlenih,
  • stalno praćenje i unapređivanje pedagoške prakse te primjenu suvremenih pristupa i metoda.

Strategije djelovanja koje karakterizira otvorenost, razvojnost, dinamičnost i integriranost te fleksibilna organizacija procesa sukladno potrebama djece i njihovih roditelja.

Voditelji programa:

  • Željka Marunica, odgojitelj

Razvojni miljokazi