Program za djecu od 3 – 7 godina

Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje potiče se i osnažuje razvoj osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje, koje je obrazovna politika RH prihvatila iz Europske unije, a to su:

  1. Komunikacija na materinskome jeziku
  2. Komunikacija na stranim jezicima
  3. Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju
  4. Digitalna kompetencija
  5. Učiti kako učiti
  6. Socijalna i građanska kompetencija
  7. Inicijativnost i poduzetnost
  8. Kulturna svijest i izražavanje

Komunikacija na materinskom jeziku – stvarati okruženje u kojem se razvija i potiče dječji govor. Bogato jezično okruženje uključuje i govorni i pisani jezik koji promiče budući interes za čitanjem. Poznavajući stupnjeve govornog razvoja koristimo strategije, specifične aktivnosti te ponašanja koje promiču govorni razvoj djeteta te kontekst koji promiče usvajanje govora i jezika.

Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju – osiguravanje najrazličitijih iskustava potrebnih za optimalni razvoj djeteta. Promicanje osjećaja uspješnosti u svaldavanju vještina – istraživanje, eksperimentiranje, manipuliranje, shvaćanje problema. Pomoću opisnog jezika upotpuniti izgradnju mentalnih pojmova, uzročno- posljedičnih veza te koristiti materijale, igre i poticaje koji promiču spoznajni razvoj.

Digitalna kompetencija – upoznavanje djeteta s informacijsko-komunikacijskom tehnologijom i mogućnostima njezine uporabe u različitim aktivnostima. U svakodnevnim aktivnostima je ona alat za dokumentiranja odgojno-obrazovnih procesa te ju ujedno koristimo za samoevaluaciju vlastitih aktivnosti i procesa učenja. Omogućeno je korištenje računala u aktivnostima planiranja, realizacije i evaluacije odgojno – obrazovnoga procesa.

Učiti kako učiti – osposobljavanjem djeteta za osvještavanje procesa vlastitog učenja te uključivanjem djeteta u planiranje i organiziranje tog procesa. Preusmjeravanje pozornosti odgojitelja sa sadržaja poučavanja na procese učenja djeteta te poticanje djeteta na stvaranje strategije vlastitog učenja. Usmjeravanje na osnaživanju metakognitivnih sposobnosti djece te poticanju njihova samomotiviranog i samoregulirajućeg učenja.

Socijalna i građanska kompetencija – poticanje djeteta na odgovorno ponašanje, pozitivan i tolerantan odnos prema drugima, međuljudsku i međukulturnu suradnju, uzajamno pomaganje i prihvaćanje različitosti; samopoštovanje i poštovanje drugih. Stvaranje poticajnoga socijalnog okruženja, poticanje djece na iznošenje i argumentiranje svojih stajališta te uključivanje djece u donošenje odluka koje se odnose na njihov boravak.

Inicijativnost i poduzetnost – sposobnost djeteta da vlastite ideje iznosi i ostvaruje u različitim aktivnostima i projektima. One uključuju stvaralaštvo, inovativnost i spremnost djeteta na preuzimanje rizika, samoiniciranje i samoorganiziranje vlastitih aktivnosti te planiranje i vođenje vlastitih aktivnosti i projekata. Ove kompetencije čine temelj stjecanja različitog znanja, vještina i sposobnosti djeteta te razvoj njegova samopouzdanja i samopoštovanja. Potičemo samoinicirane i samoorganizirane aktivnosti djece te osiguranje primjerene potpore djetetu da svoje ideje i zamisli propituje, isprobava i samoevaluira. Prihvaćanje i poticanje inicijativnosti i poduzetnosti djeteta u oblikovanju odgojno-obrazovnog procesa djetetu omogućuje prakticiranje uloge aktivnog sudionika u odgoju.

Kulturna svijest i izražavanje – poticanjem stvaralačkog izražavanja ideja, iskustva i emocija djeteta u nizu umjetničkih područja koja uključuju glazbu, ples, kazališnu, književnu i vizualnu umjetnost. Potičemo razvoj svijesti djeteta o lokalnoj, nacionalnoj i europskoj kulturnoj baštini i njihovu mjestu u svijetu. Također je važno osposobljavati dijete za razumijevanje kulturne i jezične raznolikosti Europe i svijeta te razvijati svijest djeteta o važnosti estetskih čimbenika u vrtićkim aktivnostima i svakidašnjem životu. Okruženje potiče na različite oblike stvaralačke prerade svojih doživljaja i iskustava, u nizu umjetničkih područja i izražajnih medija.

Vodeći se ovim kompetencijama, osmišljavamo i pripremamo različite poticaje i aktivnosti. Tematske cjeline koje provodimo su vođene premisom razvoja djetetovih kompetencija.