2018/2019

Lipanj 2019.

Osnovne zadaće su:

 • Razvijati i poticati prirodne oblike kretanja, razvijati motoriku i snagu u prirodnim oblicima kretanja. Održavanje ravnoteže prilikom različitog položaja tijela. Usavršavati stečene motoričke vještine, usavršavati finu motoriku i koordinaciju sitnih mišićnih skupina ruke, šake i prstiju.
 • Razvijati i podupirati samostalnost djece, razvijati samostalnost pri odabiru igre i suigrača. Razvijati socio emocionalnu osjetljivost – poštivanju osjećaja i potreba drugih, spremnost da se pomogne, prepoznavanje vlastitih i tuđih emocija. Poticanje potrebe dogovaranja u zajedničkim igrama i aktivnostima.
 • Stjecati različita iskustva o svijetu koji ih okružuje – šetnje. Podupirati i poticati stvaralačke aktivnosti baratanjem, isprobavanjem i istraživanjem. Uspoređivanje i imenovanje veličina i količina, razlikovanje i imenovanje prostornih odnosa.
 • Poticati i razvijati govornu – jezičnu komunikaciju– prepričavanjem priča i doživljenog. Bogaćenje i proširivanje aktivnog i pasivnog rječnika novim riječima i terminima. Razvijanje sposobnosti zamišljanja i stvaranja riječi. Razvijati likovne sposobnosti i kreativno mišljenje. Upotrebljavati likovne materijale kao poticaj za stvaralaštvo. Razvoj slušne percepcije i osjećaja za ritam, razvoj glazbenog pamćenja i poticanje skladnog kretanja u kolu te izvođenje pokreta.

pročitaj više
Svibanj 2019.

Osnovne  zadaće su:

 • Razvijati motoriku i koordinaciju tijela: hodanje na različite načine, poticanje brze izmjene tjelesne transakcije i koordinacije pokreta, spretnost, ravnoteža. Poskakivanje sunožno i na jednoj nozi, skokovi u vis…Razvijati orijentaciju u prostoru verbalnim putem.
 • Razvijati preciznost finijih pokreta ruku i okulomotoriku
 • Razvijati inicijativu i sposobnost za druženjem, dogovaranjem, suradnjom. Razvijati sposobnost samokontrole –razmisliti prije reakcije. Razvijati pozitivnu sliku o sebi – procjena vlastitih mogućnosti, ulaganje dodatnog napora radi postizanja uspjeha, ustrajnost.
 • Poticati i razvijati radoznalost i sposobnost uočavanja veza – istraživalačke aktivnosti i eksperimenti uz verbalne komentare i pitanja kako bi uočili očite/skrivene, jednostavne/složene, bitne/nebitne odnose. Povezivanje predmeta, pojmova i bića u skupove po bitnoj osobini (planeti, biljke…). Uočavati veze i odnose u društvu (što i kako ljudi rade). Proširivati spoznaje o vlastitom gradu, domovini. Razvijati spoznaje o važnosti prometne kulture.
 • Razvijati sposobnost i vještinu komunikacije. Razvijati i obogaćivati govor, razmišljanje i zamišljanje, maštu te kreativnost. Poticati promatranje i uočavanje vizualnih poticaja iz okoline, poticati kombiniranje različitih likovnih tehnika ( crta, boja, volumen,prostor)
 • Razvoj osjećaja za ritam i metar –ritmičko i metričko kretanje uz glazbu ili udaranje. Prepoznavanje skladbe ili pjesmice samo po određenom dijelu izvođenja. Izmišljanje pjesmica ili brojalica. Razvijati vještine pjevanja.
pročitaj više
Travanj 2019.

Osnovne zadaće su:

 • Razvijati prirodne oblike kretanja i spretnost – hodanje po neravnim i kosim podlogama. Održavati ravnotežu prilikom različitog položaja tijela, stajanje na jednoj nozi, hodanje po suženoj površini. Bacati manju loptu u cilj, hvatati objema rukama i samo jednom rukom.
 • Razvijati finu motoriku – otkopčavanje i zakopčavanje sitnijih gumba, preklapanje papira po dijagonali, provlačenje špage kroz veće i manje rupe.
 • Razvijati sposobnost za druženjem, dogovaranjem i suradnjom – poticati i podupirati dječju inicijativu, suradnja s drugom djecom u manjoj grupi i cijelom skupinom. Poštivanje pravila u zajedničkoj igri i aktivnosti.
 • Razvijati pozitivnu sliku o sebi –ustrajnost, kreativnost i uspješnost.
 • Razvijati sposobnost suosjećanja i uživljavanje u stanja drugih.
 • Razvijati spoznajne potencijale –zanimanje za okolinu, prirodu opažajno praktičnim aktivnostima. Izdvajanje predmeta po obliku, veličini i boji. Razlikovanje i imenovanje prostornih odnosa.
 • Poticati i razvijati govorno – jezičnu komunikaciju – aktivna uporaba govora, obrazlaganje. Igre riječima – stvaranje rima, pitalica i pamćenje pjesmica.
 • Potaknuti opći likovni razvoj djece promatranjem okoline i uočavati vizualne poticaje – boje, linije, oblici u međusobnom odnosu
 • Poticati razvoj glazbenih sposobnosti –razvoj ritma, razvoj vještine pjevanja, preciznog ritamskog izvođenja u pjevanju.

pročitaj više
Ožujak 2019.

Osnovne zadaće su: 

 • Usavršavati prirodne oblike kretanja – hodanje, poskakivanje na jednoj nozi, prekoračavanje prepreke, provlačenje bez zapinjanja, održavanje ravnoteže tijela u određenoj pozi. Razvijati finu motoriku – šiljenje olovke, rezanje škaricama po crti.
 • Razvijati sposobnost za druženjem, dogovorom, suradnjom, poštivanje uputa i unaprijed dogovorenih pravila. Razvijati pozitivnu sliku o sebi. Razvijati sposobnost samokontrole, obuzdavanje impulzivnog ponašanja, granice prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja. Razvijati i poticati sposobnost suosjećanja i uživljavanja u stanja drugih.
 • Uočavanje funkcija predmeta – čemu služi, kako se njime barata (vaga, mjerice za tekućinu). Svrstavanje predmeta po jednom svojstvu, izdvajanje onoga što ne pripada skupu, izdavajanje predmeta istog i različitog oblika, rastavljanje i sastavljanje cjeline na dijelove. Razlikovanje i imenovanje prostornih odnosa. Razlikovanje i imenovanje doba dana.
 • Govorno- jezični razvoj- dramatizacija priče, igrokaz, služiti se bogatijim rječnikom, postavljanje zagonetki, pitalica, stvaranje rima. Razvijati likovne sposobnosti – točno zapažanje, vizualno pamćenje i senzibilitet, originalnost, kreativno mišljenje i mašta. Razvijati glazbene sposobnosti – razvijati sposobnost zapažanja obilježja glazbe (tempo, dinamika). Poticati izraz doživljaja glazbe kroz druge medije.
pročitaj više
Veljača 2019.

Osnovne zadaće su:

 • Razvijati i poticati potrebu za kretanjem u prirodnim oblicima kretanja. Razvijati motoriku- preciznost krupnih mišića trupa i ruku te poticati razvoj fine motorike. Poticati razvoj ravnoteže, bacati i gađati manjom loptom, hvatati objema rukama
 • Poticati razvoj suradnje, želju da bude u blizini drugog djeteta, da podijeli igračku s njim, poticati nenasilnu komunikaciju, spremnost na zajedničku igru s drugom djecom, razvijati pozitivnu sliku o sebi spoznajom „ja znam“ ; „ja mogu“ unutar svakodnevnih situacija. Shvaćanje da sve želje ne mogu biti ostvarene, odlaganje potrebe za zadovoljenje trenutačnih želja, mogućnost izražavanja emocija
 • Poticati aktivno – istraživalački odnos prema okolini, obilježja predmeta i materijala, uočavati veze i odnose među predmetima i pojavama, fizikalne promjene (kiša, snijeg, led, dan/noć, toplo/hladno, zvuk), prirodne pojave (zima/proljeće, specifičnost u biljnom i životinjskom svijetu)
 • Poticati i razvijati govorno – jezično komunkaciju, aktivno slušanje i razumijevanje govora drugih, prepričavanje događaja, iskustva i dužih priča. Potaknuti opći likovni izraz djece, poticanje slobodnog stvaralačkog kombiniranja, poticati osjetljivost i točnost različitih oblika i njihov međusobni odnos. Poticati razvoj sluha i glazbenog pamćenja, razvoj osjećaja za ritam, razvoj glazbenog stvaralaštva kroz ples
pročitaj više
Siječanj 2019.

Osnovne zadaće: 

 • Poticati razvoj krupne i fine motorike –preciznost krupnih mišićnih skupina trupa i ruku, pincetni hvat, hvatanje i baratanje sitnijim predmetima. Usavršiti prirodne oblike kretanja – hodanje postrance, unazad, poskakivanje na jednoj nozi, sunožno poskakivanje.
 • Usavršiti okulomotoriku (rezanje po ravnoj, cik cak liniji), razvijati orijentaciju u prostoru.
 • Razvijati samostalnost o brizi za sebe –održavanju osobne higijene, samostalno odlaženje na toalet.
 • Poticati razvoj suradnje, razvijati sposobnost za druženjem, stjecanje novih iskustava. Razvijati pozitivnu sliku o sebi, razvijati socio emocionalnu osjetljivost
 • Razvijati spoznajne potencijale –uočavanjem svojstva predmeta i pojava, odnosa među pojavama, razlikovanje i imenovanje godišnjih doba, dana u tjednu, doba dana. Funkciju predmeta, svrstavanje predmeta po jednom svojstvu, razlikovanje i imenovanje prostornih odnosa.
 • Razvijati govornu komunikaciju –prepričavanje priča, slušanje i sudjelovanje u grupnom razgovoru, poticanje maštovitosti i kreativnosti stvaranjem novih završetaka priče. Poticanje kombiniranje različitih likovnih elemenata- crta, boja, ploha, volumen,prostor.
 • Poticati razvoj glazbenih sposobnosti, razvijati dječje stvaralaštvo poticanjem slobodnog izražavanja
pročitaj više
Prosinac 2018.

Osnovne zadaće:

 • razvijati cjelokupnu motoriku –koordinacija pokreta ruku, nogu i cjelokupnog tijela, poticati razvoj ritmičkih pokreta, motoričkih sposobnosti ruku, šake, prstiju. Razvoj ravnoteže u različitim oblicima kretanja, spretnost i izdržljivost u različitim položajima tijela. Razvoj orijentacije u prostoru gore-dolje, lijevo-desno! Usavršavanje okulomotorike (bojanje unutar linija, spajanje dvaju točaka, izrezivanje oblika škaricama)
 • razvijati samostalnost u brizi za sebe –u pranju ruku, brisanju nosića, odlaganje stvari na odgovarajuće mjesto. Poštivanje pravila ponašanja u skupini, poticati razvoj nenasilne komunikacije, razvijati sposobnost samokontrole, razvijati pozitivnu sliku o sebi, razvoj empatije prepoznavanjem emocija drugih.
 • Sposobnost uočavanja veza među stvarima i pojavama- prirodne pojave, društvena zbivanja,  sposobnost klasifikacije – količina,veličina, boja, oblik, težina.
 • Poticati i razvijati govornu komunikaciju- dijaloško čitanje slikovnica, verbalno izražavanje emocionalnih stanja, upotreba uljudnih izraza. Razvijati predčitačke vještine- zanimanje za čitanje i pisanje slova i brojki. 
 • Potaknuti opći likovni razvoj djece– mašta i originalnost, kreativno mišljenje, motorička spretnost, fleksibilnost
pročitaj više
Studeni 2018.

Osnovne zadaće:

 • Potaknuti i razvijati cjelokupnu motoriku tijela, razvijati motoričke sposobnosti ruku, šake i prstiju
 • Razvijati sigurnost i povjerenje, razvijati sposobnost za druženjem, dogovaranjem i suradnjom, razvijati pozitivnu sliku o sebi- samopouzdanjem kroz igre i aktivnosti koje inicira započne i završi, razvijati sposobnost samokontrole
 • Usvajanje pojmova količine, veličine, boje, oblika i težine rukovanjem predmetima, proučavati društvene odnose (običaji, blagdani)
 • Postavljanje pitanja koristeći se upitnim zamjenicima i prilozima: Zašto?; Što?; Tko?; Kad?, bogaćenjem aktivnog i pasivnog rječnika doživljavanjem i razumijevanjem literalnih djela, upoznavati rad s temperom, razvijati zanimanje za glazbu, samostalno iskazivanje obilježja glazbe pokretom (brza/lagana, vesela/smirena, glasna/tiha, hod na prstima, okretanje oko osi, okreti u paru, kretanje u kolu, oponašanje kretanje životinja)

Zadaće razvijamo slijedećim aktivnostima:

Tematska cjelina ” Životinje”

 • Igrati se šumskih životinja, uživljavati se u likove životinja ( kako se kreću, glasaju)
 • Scenska improvizacija – “Jež, medo i vjeverica”
 • Centar građenja – karton, lišće, drvene kocke “Medin brlog”
 • Glazbene aktivnosti – “Medo Miško”; “Iš’o medo u šumicu”; “Pada, pada list”; “Tiho, tiho pada”
  Pokretna igra “Vjetar”
 • Čitamo priče: “Kako je nastala jesen” L.Mercier
  “Zašto u jesen otpada lišće” I.Goleš
  Slikovnice  “Slike jeseni”; “Gdje žive životinje”
 • Likovne aktivnosti – slikanje temperom “Boje jeseni”- slikanje od sakupljenjih jesenskih plodova, crtanje olovkom “Stablo”, izrada jesenskih kruna
 • Početno čitanje i pisanje – pridruži slovo, složi riječ, Koliko ima, gdje ima više, a gdje je manje?
 • Emocije – slika o sebi – igra s pjevanjem “Daj pokaži”; “Deset malih prstića”; “Prste ima ruka svaka”;
  Pokretna igra “Pješčana oluja”, “Klupko”
  20.11. Obilježavamo Međunarodni dan prava djeteta, Dječji dan, Svjetski dan djece
  Razgovor – S kim se voliš igrati?; Zašto baš s njom/njim?; Nacrtaj kako se igrate?
pročitaj više
Listopad 2018.

Osnovne zadaće:

 • razvijati  cjelokupnu motoriku u prirodnim oblicima kretanja,  poticati razvoj motoričkih sposobnosti ruku, šake i prstiju.
 • Razvijati samokontrolu poštivanjem pravila ponašanja u skupini, poticati razvoj nenasilne komunikacije, razvijati pozitivnu sliku o sebi, poticanje suradnje i razvoje empatije prepoznavanjem emocija.
 • Poticati želju za istraživanjem predmeta koji omogućuju isprobavanje, rastavljanje, sastavljanje, punjenje i pražnjenje, sposobnost uočavanja veza i odnosa među stvarima i pojavama (puše vjetar pada lišće; oblaci- kiša…), prostorna orijentacija gore-dolje; lijevo-desno, nalaženje rješenja aktivnim isprobavanjem. Klasifikacija količine uz brojanje i pokazivanje brojeva.
 • Proširivati dječji pasivni i aktivni rječnik (listanje, gledanje i čitanje slikovnica), poticati i razvijati individualnost i neovisnost likovnog izražavanja, uočavati i razlikovati osnovne boje, razvijati glazbene sposobnosti, osjećaja za ritam i poticanje na pokret i pjevanje.

Zadaće razvijamo slijedećim aktivnostima:

Tematske aktivnosti: Jesen, Svjetski dan hrane, Dani kruha i jabuka

 • Jesen je stigla – košara s prirodninama- istraživanje dodirom, mirisom i imenovanje
 • Igra “Jesenska košara” – čega nema, koju prirodnu smo sakrili..
 • Punimo, praznimo, istresimo kestene i orahe- puno, prazno; manje, više
 • Mala matematika- Šuma brojeva ; pridruži kesten broju
 • Simbolička igra u kutiću kuhinje- kuhamo juhu od bundeve, pitu od kestena, kuhamo čaj lutkici
 • Glazbene aktivnosti – “Jabučice crvena”; “Kruška, jabuka, šljiva”, “Pekar”; brojalice “Boc, boc iglicama”; “Jedna vrana”
 • Likovne aktivnosti – “Ples lišća” – lišće, ljepilo, pak papir; crtanje olovkom “Jabuka” ; modeliranje “Jabučice”
 • “Mali pekari” – istraživanje brašna dodirom i mirisom; mijesimo tijesto i izrađujemo kruščiće. Razgovor što volimo jesti, zašto je hrana bitna, kako povrće i voće raste…
 • Istraživalačke aktivnosti “Jabuka” – oblik, boja, gulimo režemo i imenujemo kora, peteljka, koštice…
 • Kutić građenja – drvene kocke, drveni blokovi- gradimo stablo Jabuke
pročitaj više
Rujan 2018.

Dobro nam došli!

Upoznajemo se, stvaramo nova prijateljstva i sve kroz igru, pjesmu i ples. Osnovna zadaća nam je omogućiti socijalizaciju djece i pozitivnu emotivnu vezu između djeteta i odgojitelja. Ugodnom i veselom atmosferom djecu potičemo na igru, istraživanje prostora u kojem borave, igračaka i materijala. Jedna od glavnih zadaća su i razvijati osjećaj ugode i prihvaćenosti u novoj sredini, razvijati pozitivnu sliku o sebi (ja znam, ja mogu…) te razvoj kreativnog izražavanja i stvaralaštva. Organiziramo aktivnosti koje to i potiču:

 • igre u krugu pozdrava i međusobnog zbližavanja npr. “Štapić koji govori” ; “Čemu to služi?” ; “Kućice, tko u tebi stanuje?”
 • scenske lutke medo, jež, žabica koje nam pomažu pri upoznavanju i lakšoj prilagodbi ( Ja sam…., a ti si…?Tko je to?)
 • pozitivna slika o sebi – igra “Ogledalce” ; “To sam ja” ; “Ja volim…” ; “Stablo prijateljstva” ; “Moj prijatelj i ja” ; obrisi tijela, dlana i sl.
 • glazbene aktivnosti – pjesmice, brojalice “Medo Miško”; “Puž muž” ; “Ringe raja” ; “Zeko, zeko” ; “Eci, peci, pec” ; “En den dore” : “Ribice” ; “Maestral” ; i sl. Igre s pjevanjem “Igra kolo” ; “Mi smo djeca vesela” ; “Lijepo ime…” i sl. Igre zvečkama, šuškalicama, udaraljkama – razlika u zvuku, intenzitetu, smisao za ritam i metar. Male plesne igre uz pjesme dječjih zborova s CD-a.
 • likovne aktivnosti – različite likovne tehnike(pastela, olovka u boji, tempera…) koje će poticati na igru i istraživanje na različitim formatima papira i različitim teksturama. Različiti materijali za modeliranje (tijesto, kinetički pijesak, plastelin)
 • manipulativne aktivnosti – didaktika: slaganje elemenata, nizanje po veličini, količini, slagalice /umetaljke različitih tematika (boje, oblici, brojevi, slova, životinje), društvene igre
 • slikovnice – slikovnice o Miffy npr. “Miffy u kući” ; slikovnice o Piku npr. “Piko na moru” ; “Riba duginih boja” ; “Petra uči plivati” ; “Bontončić” ; tematske slikovnice o životinjama , o osjećajima, o prirodi. Dijaloško čitanje slikovnice, opisivanje slika, postavljanje pitanja…
pročitaj više